𝐆𝐈𝐑𝐋𝐍𝐎𝐁|ویس‌ دختر⁦
10.2K subscribers
2 photos
1 video
6 links
انواع ویس ها در چنل موجود هست
Download Telegram
𝐆𝐈𝐑𝐋𝐍𝐎𝐁|ویس‌ دختر⁦
Voice message
💢 واقعلا من دیگه چقد تلاش کنم چه وضعشه👆
𝐆𝐈𝐑𝐋𝐍𝐎𝐁|ویس‌ دختر⁦
Voice message
💢ویسو دادم بهت تا دیگه نگی پسری و حرفاشون باورت نشه👆
Protect your Privacy with 10 Minute Mail - Lemmy.one