Eldiara
COVID-19 Vaccination - HPA
5.63K subscribers
443 photos
432 links
Latest updates on COVID-19 by Health Protection Agency
Download Telegram
to view and join the conversation
Eldiara
✳️ COVID-19 : Case Updates https://t.co/VA3jcMuU5H
*️⃣ COVID-19 : Vaccination Updates

12.04.2021, 06:00 PM

Number of people who have received the first dose -
Greater Malé Area: 412
Atolls: 1,795

Number of people who have received the second dose -
Greater Malé Area: 5,225
Atolls: 1,136 https://t.co/rugZZKLa5R
މާލެ ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުގައި މިއަދު ރިލީސް ސާމްޕަލް ނަގާނީ ރޭގަނޑު 9:15 ން 00:00 އަށެވެ. ނަމަވެސް ކޯވިޑް-19 ގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ލަސްނުކުރައްވާ ފްލޫ ކްލިނިކްއަށް ދެއްކެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
hpa_mv (Twitter)
ކާބޯތަކެތި ގަންނަ ތަންތަނަކީ އާއްމު ސާފުތާހިރުކަން ދަމަހައްޓާ ތަންތަންކަން ޔަގީންކުރަންވާނެ.
https://t.co/r1FeU5P16b
Second dose of vaccination (Covishield) open for:

▫️People who received first dose between 1-17 Feb.

▫️People who received first dose 8 weeks prior.

▫️People who need to travel overseas after 4 weeks from receiving first dose (travel itinerary required) https://t.co/yRAQSHys8Q
Tomorrow, the second dose of vaccination (Covishield) open for:

▫️People who received first dose between 1-17 Feb.

▫️People who received first dose 8 weeks prior.

▫️People who need to travel overseas after 4 weeks from receiving first dose (travel itinerary required) https://t.co/5OcThSz0r7
hpa_mv (Twitter)
✳️ COVID-19 : Case Updates https://t.co/VOESBcTA6U
⭕️ Practice safe behaviors while at work and when meeting with your colleagues. https://t.co/Iar94l2BB8
ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަންނަނިވި ހާލަތްތަކަށް ހުށަހެޅުނަ ނުދިނުން:

ގނަ މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަން

ކއިރި ކައިރީގައި ތިބެގެން މުއާމަލާތް ކުރުން

ވއި ދައުރުނުވާ ގޮތަށް ބަންދުވެފައި ހުންނަ ތަންތަން

ޭތިމާގެ ކޮންޓެކްޓް ބަބުލް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރ https://t.co/u0wUNLuaJf
hpa_mv (Twitter)
ރަމަޟާން މަހު މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ވެކްސިން ދިނުން ކުރިއަށްދާނީ ރޭގަނޑު 9:00 ން 11:00 އަށް.

ވެކްސިން ދިނުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ 2 ގަޑިއިރަށް ކަމަށް ވާތީ ކޮންމެ ރެޔަކުވެސް ވެކްސިން ދެވޭނީ ވަކި އަދަދަކަށް ކިޔު ތަރުތީބުން.
1/2
✴️ ވީމާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހިތާ 8 ހަފްތާ ވުމުން ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދެން.

އަދި ވެކްސިން ޖަހަން އަންނައިރު ވެކްސިން ކާޑް އާއި އައިޑީ ކާޑް ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ގެންނަންވާނެ.
(2/2)
މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ފައިޒަރ ވެކްސިން ޖެހުމާ ގުޅޭ: https://t.co/ykgTcMJWRQ https://t.co/iN2r42I6aP
✳️ COVID-19 : Case Updates https://t.co/mZJ7nLux6Q
hpa_mv (Twitter)
Vaccines help us develop immunity to the virus by training our bodies to:

▫️Recognize the virus
▫️Produce antibodies to protect us from the virus https://t.co/R0x3lqLMJ8
Due to the high turn out for vaccines, we have decided to extend the operational hours of vaccination centres.

In greater Male’ area vaccination centres will be open from 21:00 to 23:45 starting today. https://t.co/hfpSzqM7jw
މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ވެކްސިން ޖަހަން ތިބި މީހުން ގިނަވުމާއެކު ވެކްސިން ސެންޓަރުތައް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑި އިތުރުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ވެކްސިން ސެންޓަރުތައް 21:00 ން 23:45 އަށް ހުޅިވިފަައި ހުންނާނެއެވެ.